Saturday, June 02, 2007

C!O!N!F!U!S!I!O!N!

ေရာေထြးျခင္း.

ကၽႊန္ေတာ့္ဘ၀တြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ေနရာယူပတ္သက္မွဳ တခုသည္ ေရာေထြးျခင္း ေ၀၀ါးျခင္း ရွဳပ္ေထြးျခင္း နွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖာမွဳအား ေရြးရခက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ၎ Confusion ပင္ျဖစ္ပါသည္-

လူတို႔၏သဘာ၀မွာ သိျခင္သည္ စူးစမ္းျခင္သည္ ထို႔ေၾကာင့္ မသိမွဳတခုခု နွင့္ႀကံဳရလွ်င္ ေလ့လာသည္ စဥ္းစားသည္ မွတ္သားသင့္သည္ကို မွတ္သားသည္- ရိုးစင္းေသာ ကိစၥမ်ား အတြက္မူ ရိုးရိုးစင္းစင္း စဥ္းစားယံု နွင့္ပင္ အေျဖထြက္နိုင္ပါသည္- ထို႔အျပင္ သိပ္မစဥ္းစားေသာ အေျခေနတြင္ ေရာက္ေနေသာ လူတေယာက္သည္ ထိုေရာေထြးျခင္းမ်ားထဲမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္- အသိပညာ မစံု၍၎ မစဥ္းစားခ်င္၍၎ မွီျငမ္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္လက္ မ်ားမ်ားမရွိ၍၎ သိပ္စဥ္းစားရန္မလိုေသာ ကိစၥတခုျဖစ္ေန၍၎ ျဖစ္နိုင္ပါသည္- ပံုမွန္အားျဖင့္မူ ေန႔တဓူ၀ကိစၥမ်ားသည္လည္း ထိုအတြင္းထဲမွာပင္ ပါနိုင္ပါသည္-

သို႔ေသာ္ ဦးေနွာက္ထဲတြင္ မွီျငမ္းရန္ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပား ရွိလာေသာ အခါ လူတေယာက္သည္ ကိစၥတခုကို ျမင္ရာ၌ တြက္ခ်က္မွဳမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္- တြက္ခ်က္မွဳမ်ားလာေသာအခါ ရွဳေထာင့္မ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ အေျဖသည္ တခုထက္ပိုလာကာ ျပတ္သားစြာ ေရြးခ်ယ္နိုင္မွဳသည္ ေ၀၀ါးလာသည္- အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တခုနွင့္ တခုကြာျခားခ်က္သိပ္မရွိပဲ ထြက္လာေသာ ရလာဒ္မ်ားကို ေတြ႔နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္- သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အေျဖကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ကို မဆံုးျဖတ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္- တနည္းအားျဖင့္မူ တြက္ခ်က္နိုင္မွဳကို သိေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္နိုင္မွဳကိုမူ မသိျခင္းလည္းျဖစ္နိုင္ပါသည္- ထိုေနရာမွစ၍ Confusion သည္ စတင္ပါသည္-

ထိုကိစၥသည္ မည္သည့္အရြယ္မွ စတင္ကာ ကၽႊန္ေတာ့္ထံတြင္ ေရာက္ေနလ်က္ရွိသည္ကို ေသခ်ာမသိေသာ္လည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အရမူ ကၽႊန္ေတာ့္၏ ပထမဆံုး ဒိုင္ယာရီတြင္ ေမေမေရးေပးခဲ့သည့္ အထက္ပါစာမွ စတင္သည္ဟု ေျပာနိုင္သည္- ျဖစ္လာမည့္ ေနာက္ဆံုးအေျဖကို ႀကိဳတင္တြက္ဆ ပါဆိုသည့္အခါ လက္ရွိအေျဖလား အနာဂတ္အေျဖလား သံသရာအတြက္ အေျဖလားဟု က်ေနာ္ ေျဖရွင္းရန္ဆိုၿပီး ခ်ေရးထားမိသည္- ေနာင္ တနွစ္ၾကာေသာအခါ ပထမအရြယ္ ဒုတိယအရြယ္ တတိယအရြယ္ ဆိုသည္နွင့္ နွဳိင္းယွဥ္ကာ ေျဖရွင္းရမည္ ကၽႊန္ေတာ္ အေျဖေတြ႔သြားၿပီဟု ခ်ေရးထားလိုက္သည္- အေျဖမွန္မဟုတ္ေသးေပ-

ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ စဥ္းစားနိုင္ေလေလ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရွဳေထာင့္မ်ိဳးစံုနွင့္ ႀကံဳရေလေလျဖစ္ၿပီး ဆိုးဆိုးရြားရြားပင္ ေရာေထြးျခင္း သည္ ကၽႊန္ေတာ့္ထံတြင္ တြယ္ကပ္ေနေတာ့သည္- တခါတရံတြင္မူ ၎၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ခံစားရပါသည္- အေျဖမ်ားစြာ၏ အက်ိဳးကို တြက္ဆနိုင္ေသာေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ အေျဖရလာ ေစကာမူ အေကာင္းဆံုးရွဳေထာင့္ တခုကို လိုရာဆြဲေတြး ခြင့္ရသည္- ကိုယ့္အတြက္ေကာင္းမည့္ က်န္မည့္ ရွဳေထာင့္ကို ေျပာင္းျပစ္ခြင့္ရသည္-ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္ယံုတန္ယံု ေလာကဓံကို မူ ခံနိုင္ေရ ရွိလာသည္- လူေတြအေပၚ ပိုမိုနားလည္နိုင္စြမ္းရွိလာသည္- ဥပမာျမင္ေအာင္ေျပာရလွ်င္ လြမ္းစရာကို နာစရာနွင့္ စဥ္းစားဆိုသလိုမ်ိဳး ျဖစ္သည္- နိမ့္ေနလို႔စိတ္ပ်က္ေနရင္ ကုိယ့္ထက္ပို နိမ့္သူကို ၾကည့္ဆိုသလိုပင္- ထိုအခါ မေကာင္းသည္မွာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကြာ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပါေစ ဆိုသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ လည္း ၀င္လာသည္- ထိုအေျခေနသည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳကို ေလွ်ာ့သြားနိုင္သည္- မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဒီကိစၥကိုလုပ္ရမည္ ဆိုေသာစိတ္ဓါတ္ကို ေလွ်ာ့ေစသည္- မဟုတ္သည္မ်ားကို ကိုယ့္ဟာကို ဟုတ္သည္သတ္မွတ္ကာ ဟုတ္သည္ဟုေတြးေသာ အေတြးမွားမ်ားလည္း တခါတရံ ၀င္လာနိုင္သည္-

လူ႔ဘ၀တြင္ မစဥ္းစားပဲ ေနထိုင္ျခင္းသည္ ဘာကိုမွ် ဆင္ျခင္နိုင္မည္မဟုတ္ပဲ လြန္စြာအက်ိဳးယုတ္ နိုင္ပါသည္- စဥ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလာဒ္မ်ား ေတြ႔လာနိုင္ေသာ္လည္း မလိုအပ္ပဲ စဥ္းစားပါက ေနာက္က်ျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မျပတ္သားျခင္း နွင့္ ခြန္အားဆုတ္ယုတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း မ်ားျပားစြာ ရနိုင္ပါသည္- အဓိကမွာ ခ်ိန္ခြင္ကဲ့သို႔ Balance လုပ္နိုင္ျခင္းျဖင့္ ကိစၥတခုျခင္းစီကို လိုက္၍ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ သည့္သည္ကို သိလွ်င္မူ အေကာင္းဆံုး ရလာဒ္ကို ရနိုင္ပါသည္- ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္သည္ လူသားတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးနွင့္ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ေပသည္- ထိုစဥ္းစားနိုင္မွဳကို အသံုးခ်ကာ မည္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါေစ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ စဥ္းစားျခင္း ေနျခင္း ျဖင့္ လက္ရွိအတြက္ အနာဂတ္အတြက္ သံသရာအတြက္ ေ၀၀ါးျခင္းမဟုတ္ေသာ ေရာေထြးျခင္းမရွိေသာ အက်ိဳးရလာဒ္ ေကာင္းမ်ားကိုရနိုင္ပါသည္-

Tesla

 
Online -------> hits